Kullen /  Litter

O kullen / O litter

P kullen / P litter
Q kullen / Q litter R kullen / R litter
S kullen / S litter T kullen / T litter
U kullen / U litter V kullen / V litter

W kullen / W litter 

A kullen / A litter 
  B kullen / B litter   C kullen / C litter
  D kullen / D litter  E kullen / E litter
F kullen / F litter
G kullen / G litter